การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

 • 1. วัตถุประสงค์

  บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงมีระบบรับคำถามเพื่อให้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้

 • 2. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้:
  • ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล์ (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ
  • รายละเอียดคำถาม
 • 3. ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม
  • ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.jknglobal.com) โดย คลิกที่นี่ เพื่อส่งคำถาม
  • ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน:
   เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์
   บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
   เลขที่ 45/14 หมู่ที่ 1 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา
   ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
  • ทางอีเมล์นักลงทุนสัมพันธ์ : ir@jknglobal.com
 • 4. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

  ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จนถึงภายในวันที่ 26 เมษายน 2564

 • 5. การตอบคำถาม

  บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน