ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/03/2564 ประเภท : XM
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ 322,923,173 53.16
2. นาย เฉลิม หาญพาณิชย์ 26,000,000 4.28
3. น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ 23,358,150 3.84
4. BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 20,000,000 3.29
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,906,112 1.63
6. น.ส. ชนม์นิภา ลำโกน 5,790,250 0.95
7. นาย องอาจ วรวิทย์ลิขิต 3,800,000 0.63
8. MEDIA KING CAPITAL LTD 3,125,000 0.51
9. นาง อัญชลี พิณรัตน์ 2,000,000 0.33
10. นาย สมเกียรติ ชวาลเวชกุล 1,700,000 0.28