JKN-W1
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JKN-W1) (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของ JKN-W1 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JKN-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งที่ 3)
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JKN-W1) (การใช้สิทธิครั้งที่ 3)
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของ JKN-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 3)
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JKN-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JKN-W1) (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของ JKN-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JKN-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งแรก)
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JKN-W1)
ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ
แผนที่สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (JKN-W1) (การใช้สิทธิครั้งที่ 1)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (JKN-W1) ฉบับแก้ไข
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (JKN-W1) ฉบับเดิม