การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไขเพิ่มเติม)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งยกเลิกสถานที่จัดประชุม และเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563
รายงานประจำปี 2563
แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
นิยามกรรมการอิสระ
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่ประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การส่งคำถามล่วงหน้า AGM 2564