การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565
แบบ 56-1 One Report ปี 2564
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565
ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารหรือหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงตนเพื่อเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
นิยามกรรมการอิสระ
แผนที่สถานที่จัดส่งเอกสาร
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565
สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดียจำกัด (มหาชน)
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) การมอบฉันทะ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
นิยามกรรมการอิสระ
แผนที่สถานที่จัดส่งเอกสาร
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
นิยามกรรมการอิสระ
แผนที่สถานที่จัดส่งเอกสาร
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565