การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เปลี่ยนสถานที่ประชุมและมาตรการมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562
รายงานประจำปี 2562
แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระ
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่
รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่ประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
การส่งคำถามล่วงหน้า AGM 2563