หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)