หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)