วันที่ หัวข้อข่าว
05 พฤษภาคม 2565
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ JKN
05 พฤษภาคม 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ JKN เริ่มซื้อขายวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
03 พฤษภาคม 2565
แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ และที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
03 พฤษภาคม 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
27 เมษายน 2565
แจ้งการปรับสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568
27 เมษายน 2565
แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
27 เมษายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
22 เมษายน 2565
การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1
12 เมษายน 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
07 เมษายน 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
25 มีนาคม 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
15 มีนาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
11 มีนาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไขเพิ่มเติม)
28 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล
28 กุมภาพันธ์ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564