วันที่ หัวข้อข่าว
26 กุมภาพันธ์ 2561
ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
26 กุมภาพันธ์ 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
26 กุมภาพันธ์ 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
26 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 กุมภาพันธ์ 2561
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561,งดจ่ายเงินปันผล,ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ,เพิ่มจำนวนกรรมการ, แก้ไขข้อบังคับ
23 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
22 กุมภาพันธ์ 2561
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
16 กุมภาพันธ์ 2561
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
05 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (เพิ่มเติม)
30 มกราคม 2561
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (แก้ไข)
25 มกราคม 2561
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป
05 มกราคม 2561
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
19 ธันวาคม 2560
การเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
29 พฤศจิกายน 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
29 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)