วันที่ หัวข้อข่าว
14 ธันวาคม 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JKN-W1 (F53-5)
12 ธันวาคม 2561
การเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
12 ธันวาคม 2561
แจ้งกรรมการลาออก และรายการเกี่ยวโยง
07 ธันวาคม 2561
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2561
28 พฤศจิกายน 2561
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (JKN-W1) ครั้งที่ 1
28 พฤศจิกายน 2561
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ JKN-W1
14 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
14 พฤศจิกายน 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
08 ตุลาคม 2561
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
24 กันยายน 2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
04 กันยายน 2561
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทและการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม
15 สิงหาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 (เพิ่มเติม)
14 สิงหาคม 2561
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
14 สิงหาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561