วันที่ หัวข้อข่าว
15 พฤศจิกายน 2562
การเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
15 พฤศจิกายน 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
15 พฤศจิกายน 2562
แจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเกลี่ยวงเงิน
15 พฤศจิกายน 2562
สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
15 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
15 พฤศจิกายน 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
15 พฤศจิกายน 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
14 พฤศจิกายน 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
01 ตุลาคม 2562
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทฯ
13 สิงหาคม 2562
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
13 สิงหาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13 สิงหาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
13 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
26 กรกฎาคม 2562
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2562