วันที่ หัวข้อข่าว
08 มิถุนายน 2565
แจ้งการปรับสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568 ที่ออกให้แก่ North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited
08 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
08 มิถุนายน 2565
แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
08 มิถุนายน 2565
การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 4/2565
07 มิถุนายน 2565
แจ้งการปรับสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568 ที่ออกให้แก่ North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited
07 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
07 มิถุนายน 2565
แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
07 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) (แก้ไข)
02 มิถุนายน 2565
แจ้งการปรับสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568 ที่ออกให้แก่ North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited
01 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
01 มิถุนายน 2565
แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
01 มิถุนายน 2565
การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 3/2565
31 พฤษภาคม 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ JKN เริ่มซื้อขายวันที่ 1 มิถุนายน 2565
27 พฤษภาคม 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ JKN เริ่มซื้อขายวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
26 พฤษภาคม 2565
แจ้งการปรับสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568 ที่ออกให้แก่ North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited