วันที่ หัวข้อข่าว
02 มีนาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
02 มีนาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
02 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
02 มีนาคม 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
17 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
27 มกราคม 2563
แจ้งวันที่การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์
27 มกราคม 2563
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
27 มกราคม 2563
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563
02 มกราคม 2563
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
24 ธันวาคม 2562
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JKN-W1 (F53-5)
18 ธันวาคม 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13 ธันวาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 (เพิ่มเติมข้อมูล)
03 ธันวาคม 2562
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทและการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม
21 พฤศจิกายน 2562
กำหนดการใช้สิทธิของ JKN-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 3)
21 พฤศจิกายน 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (เปลี่ยนห้องประชุม)