วันที่ หัวข้อข่าว
14 พฤษภาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2562
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
26 เมษายน 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26 มีนาคม 2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
15 มีนาคม 2562
การไม่ปรับสิทธิของ JKN-W1
07 มีนาคม 2562
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย และสารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกันเรื่องสินทรัพย์และบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
28 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
28 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
15 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
28 มกราคม 2562
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
17 มกราคม 2562
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562