วันที่ หัวข้อข่าว
22 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
22 มิถุนายน 2565
แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
21 มิถุนายน 2565
แจ้งการปรับสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568 ที่ออกให้แก่ North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited
21 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
21 มิถุนายน 2565
แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
21 มิถุนายน 2565
การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 8/2565
20 มิถุนายน 2565
การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 7/2565
17 มิถุนายน 2565
การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 6/2565
15 มิถุนายน 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ JKN เริ่มซื้อขายวันที่ 16 มิถุนายน 2565
13 มิถุนายน 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ JKN เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มิถุนายน 2565
09 มิถุนายน 2565
แจ้งการปรับสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568 ที่ออกให้แก่ North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited
09 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
09 มิถุนายน 2565
แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
09 มิถุนายน 2565
การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 5/2565
09 มิถุนายน 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ JKN เริ่มซื้อขายวันที่ 10 มิถุนายน 2565