วันที่ หัวข้อข่าว
05 พฤษภาคม 2563
หุ้นเพิ่มทุนของ JKN เริ่มซื้อขายวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
30 เมษายน 2563
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
29 เมษายน 2563
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
20 เมษายน 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13 เมษายน 2563
ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
10 เมษายน 2563
14 เมษายน 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ JKN-W1
01 เมษายน 2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
26 มีนาคม 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ และมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19
26 มีนาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เรื่องการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันจ่ายปันผล และการเลื่อนวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
26 มีนาคม 2563
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ JKN-W1
24 มีนาคม 2563
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ JKN-W1
20 มีนาคม 2563
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทฯ ในต่างประเทศ การเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อยของบริษัทฯ และการแก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
13 มีนาคม 2563
การปรับสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568
13 มีนาคม 2563
การปรับสิทธิของ JKN-W1
02 มีนาคม 2563
การแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง