วันที่ หัวข้อข่าว
17 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
27 มกราคม 2563
แจ้งวันที่การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์
27 มกราคม 2563
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
27 มกราคม 2563
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563
02 มกราคม 2563
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
24 ธันวาคม 2562
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JKN-W1 (F53-5)
18 ธันวาคม 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13 ธันวาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 (เพิ่มเติมข้อมูล)
03 ธันวาคม 2562
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทและการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม
21 พฤศจิกายน 2562
กำหนดการใช้สิทธิของ JKN-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 3)
21 พฤศจิกายน 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (เปลี่ยนห้องประชุม)
15 พฤศจิกายน 2562
การเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
15 พฤศจิกายน 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
15 พฤศจิกายน 2562
แจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเกลี่ยวงเงิน
15 พฤศจิกายน 2562
สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน