วันที่ หัวข้อข่าว
12 กรกฎาคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
12 กรกฎาคม 2565
แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
11 กรกฎาคม 2565
แจ้งการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทย่อย
08 กรกฎาคม 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ JKN เริ่มซื้อขายวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
07 กรกฎาคม 2565
การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 9/2565
06 กรกฎาคม 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ JKN เริ่มซื้อขายวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
04 กรกฎาคม 2565
แจ้งการปรับสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568 ที่ออกให้แก่ North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited
04 กรกฎาคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
04 กรกฎาคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
04 กรกฎาคม 2565
แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
30 มิถุนายน 2565
แจ้งการปรับสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568 ที่ออกให้แก่ North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited
30 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
30 มิถุนายน 2565
แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
27 มิถุนายน 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ JKN เริ่มซื้อขายวันที่ 28 มิถุนายน 2565
22 มิถุนายน 2565
แจ้งการปรับสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568 ที่ออกให้แก่ North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited