วันที่ หัวข้อข่าว
09 เมษายน 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
16 มีนาคม 2564
แจ้งการปรับสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568
10 มีนาคม 2564
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
25 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เรื่องการจ่ายจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน แจ้งยกเลิกการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน แจ้งยกเลิกรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
25 กุมภาพันธ์ 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25 กุมภาพันธ์ 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
23 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
04 ธันวาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติม)
27 พฤศจิกายน 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
16 พฤศจิกายน 2563
การเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
16 พฤศจิกายน 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
16 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 พฤศจิกายน 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)