วันที่ หัวข้อข่าว
26 กรกฎาคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
26 กรกฎาคม 2565
แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
26 กรกฎาคม 2565
การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 10/2565
26 กรกฎาคม 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ JKN เริ่มซื้อขายวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
22 กรกฎาคม 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ JKN เริ่มซื้อขายวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
20 กรกฎาคม 2565
แจ้งการปรับสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568 ที่ออกให้แก่ North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited
20 กรกฎาคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
20 กรกฎาคม 2565
แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
20 กรกฎาคม 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ JKN เริ่มซื้อขายวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
19 กรกฎาคม 2565
แจ้งการปรับสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568 ที่ออกให้แก่ North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited
19 กรกฎาคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) (แก้ไข)
19 กรกฎาคม 2565
แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (แก้ไข)
19 กรกฎาคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
19 กรกฎาคม 2565
แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
12 กรกฎาคม 2565
แจ้งการปรับสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568 ที่ออกให้แก่ North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited