วันที่ หัวข้อข่าว
13 เมษายน 2563
ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
10 เมษายน 2563
14 เมษายน 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ JKN-W1
01 เมษายน 2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
26 มีนาคม 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ และมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19
26 มีนาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เรื่องการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันจ่ายปันผล และการเลื่อนวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
26 มีนาคม 2563
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ JKN-W1
24 มีนาคม 2563
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ JKN-W1
20 มีนาคม 2563
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทฯ ในต่างประเทศ การเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อยของบริษัทฯ และการแก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
13 มีนาคม 2563
การปรับสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568
13 มีนาคม 2563
การปรับสิทธิของ JKN-W1
02 มีนาคม 2563
การแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง
02 มีนาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
02 มีนาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
02 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
02 มีนาคม 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)