วันที่ หัวข้อข่าว
14 พฤศจิกายน 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
08 ตุลาคม 2561
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
24 กันยายน 2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
04 กันยายน 2561
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทและการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม
15 สิงหาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 (เพิ่มเติม)
14 สิงหาคม 2561
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
14 สิงหาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14 สิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 สิงหาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
31 กรกฎาคม 2561
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
01 มิถุนายน 2561
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
24 พฤษภาคม 2561
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : JKN-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
23 พฤษภาคม 2561
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข)
21 พฤษภาคม 2561
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
14 พฤษภาคม 2561
สารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกันในการเช่าพื้นที่สำนักงาน