วันที่ หัวข้อข่าว
28 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
28 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
15 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
28 มกราคม 2562
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
17 มกราคม 2562
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
14 ธันวาคม 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JKN-W1 (F53-5)
12 ธันวาคม 2561
การเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
12 ธันวาคม 2561
แจ้งกรรมการลาออก และรายการเกี่ยวโยง
07 ธันวาคม 2561
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2561
28 พฤศจิกายน 2561
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (JKN-W1) ครั้งที่ 1
28 พฤศจิกายน 2561
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิฯ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ JKN-W1
14 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561