วันที่ หัวข้อข่าว
05 มกราคม 2561
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
19 ธันวาคม 2560
การเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
29 พฤศจิกายน 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
29 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
29 พฤศจิกายน 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
29 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
29 พฤศจิกายน 2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
29 พฤศจิกายน 2560
นโยบายนำส่งงบการเงิน
29 พฤศจิกายน 2560
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : JKN เริ่มซื้อขายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560