วันที่ หัวข้อข่าว
14 พฤษภาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
09 พฤษภาคม 2561
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
26 เมษายน 2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
23 มีนาคม 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
26 กุมภาพันธ์ 2561
ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
26 กุมภาพันธ์ 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
26 กุมภาพันธ์ 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
26 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 กุมภาพันธ์ 2561
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561,งดจ่ายเงินปันผล,ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ,เพิ่มจำนวนกรรมการ, แก้ไขข้อบังคับ
23 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
22 กุมภาพันธ์ 2561
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
16 กุมภาพันธ์ 2561
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
05 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (เพิ่มเติม)
30 มกราคม 2561
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (แก้ไข)
25 มกราคม 2561
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป