วันที่ หัวข้อข่าว
18 ตุลาคม 2564
แจ้งการลาออกของ CFO และแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสเป็นรักษาการ CFO
07 ตุลาคม 2564
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนและการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด
21 กันยายน 2564
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด
13 กันยายน 2564
การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย (แก้ไขเพิ่มเติม)
02 กันยายน 2564
การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย
17 สิงหาคม 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย การเข้าทำรายการเกี่ยวโยงของบริษัท และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย (เพิ่มเติม)
10 สิงหาคม 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย การเข้าทำรายการเกี่ยวโยงของบริษัท และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย
10 สิงหาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
10 สิงหาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
23 กรกฎาคม 2564
แจ้งรายละเอียดการซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
28 มิถุนายน 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
28 พฤษภาคม 2564
แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออก
21 พฤษภาคม 2564
การยกเลิกการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล ลิฟวิ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด การเปลี่ยนชื่อและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย (แก้ไข)
17 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)