วันที่ หัวข้อข่าว
16 พฤศจิกายน 2563
การเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
16 พฤศจิกายน 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
16 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 พฤศจิกายน 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
11 พฤศจิกายน 2563
การย้ายหลักทรัพย์ JKN เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
02 พฤศจิกายน 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล ลิฟวิ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ของบริษัท (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
02 พฤศจิกายน 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล ลิฟวิ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ของบริษัท (เพิ่มเติม)
27 ตุลาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล ลิฟวิ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ของบริษัท
25 กันยายน 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (เพิ่มเติมข้อมูล)
17 สิงหาคม 2563
แจ้งการเตรียมการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ JKN จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
17 สิงหาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
17 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 สิงหาคม 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
29 พฤษภาคม 2563
หุ้นเพิ่มทุนของ JKN เริ่มซื้อขายวันที่ 1 มิถุนายน 2563
21 พฤษภาคม 2563
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JKN-W1 (F53-5)