วันที่ หัวข้อข่าว
17 สิงหาคม 2563
แจ้งการเตรียมการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ JKN จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
17 สิงหาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
17 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 สิงหาคม 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
29 พฤษภาคม 2563
หุ้นเพิ่มทุนของ JKN เริ่มซื้อขายวันที่ 1 มิถุนายน 2563
21 พฤษภาคม 2563
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JKN-W1 (F53-5)
14 พฤษภาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
14 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
14 พฤษภาคม 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2563
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
05 พฤษภาคม 2563
หุ้นเพิ่มทุนของ JKN เริ่มซื้อขายวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
30 เมษายน 2563
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
29 เมษายน 2563
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
20 เมษายน 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13 เมษายน 2563
ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม