วันที่ หัวข้อข่าว
17 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 พฤษภาคม 2564
การยกเลิกการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล ลิฟวิ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด การเปลี่ยนชื่อและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย
17 พฤษภาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
17 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 พฤษภาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2564
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
05 พฤษภาคม 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไขเพิ่มเติม)
05 พฤษภาคม 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
23 เมษายน 2564
แจ้งยกเลิกสถานที่จัดประชุม และเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (แก้ไขเพิ่มเติม)
22 เมษายน 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ช่องนิว 18 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
21 เมษายน 2564
แจ้งยกเลิกสถานที่จัดประชุม และเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
16 เมษายน 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ช่องนิว 18 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
09 เมษายน 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ช่องนิว 18
09 เมษายน 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
16 มีนาคม 2564
แจ้งการปรับสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568