แบบฟอร์มการร้องเรียน

หากท่านพบการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทฯ ตามช่องทางด้านล่างนี้ ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนและรวบรวมไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดที่ผู้ถูกร้องเรียนสังกัด หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีนโยบายเก็บข้อมูล ข้อร้องเรียนเป็นความลับ และจำกัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลและเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของคุณโปรดปฏิบัติตามคำสั่ง captcha ด้านล่าง ใช้เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติและการลดสแปม