บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ JKN Global Media Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์ JKN
ประเภทธุรกิจ
  1. ให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ให้ผู้ประกอบธุรกิจสื่อทั้งในและต่างประเทศ เช่น สื่อโทรทัศน์ทุกระบบ สื่อออนไลน์ (Video On Demand หรือ VOD) และผู้ประกอบการธุรกิจ โฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Home Entertainment) เป็นต้น รวมถึงการเป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ไปยังต่างประเทศ
  2. ให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางสถานีโทรทัศน์ทั้งผ่านดาวเทียมและระบบดิจิตอล
  3. จำหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา หมู่ที่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
เลขทะเบียนบริษัท 0107559000303
Website บริษัท www.jknglobal.com
โทรศัพท์ 034-310569
ทุนจดทะเบียน 392,730,293.50 บาท (ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้(พาร์)หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 303,749,128 บาท (ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564)
ระดับคะแนน CG
ระดับคะแนน AGM
การเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตฯ