บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ JKN Global Group Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์ JKN
ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท แบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจ ได้แก่

  1. ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในประเทศ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่ซื้อและนำเข้าจากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัทและบริษัทย่อย
  2. ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่ซื้อและนำเข้าจากทั้งในและต่างประเทศ และดำเนินงานโดยบริษัทรวมถึงการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของซีรีส์จากประเทศไทย ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดำเนินงานโดยบริษัทและบริษัทย่อย
  3. ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้า โดยบริษัทมีการออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ช่อง JKN 18 ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัทย่อย
  4. ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ดำเนินงานโดยบริษัทย่อย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 818 อาคารเจเคเอ็น เอ็มไพร์ หมู่ที่ 2 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เลขทะเบียนบริษัท 0107559000303
Website บริษัท https://jknglobalgroup.com
โทรศัพท์ 02 021 7700 99
ทุนจดทะเบียน 454,080,293.50 บาท (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้(พาร์)หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 306,397,958.50 บาท (ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565)
ระดับคะแนน CG
ระดับคะแนน AGM
การเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตฯ