รายได้รวม

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(ล้านบาท)

  2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 Q1 2565
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท)                
สินทรัพย์รวม 1,043.98 1,695.69 3,138.54 3,251.20 4,005.66 5,719.85 7,408.29 8,085.52
หนี้สินรวม 659.57 1,147.19 1,312.17 1,197.14 1,790.59 3,109.99 4,698.56 5,326.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น 384.41 548.5 1,826.38 2,054.06 2,215.07 2,609.86 2,709.73 2,759.33
รายได้รวม 457.23 846.37 1,155.58 1,422.61 1,710.75 1,701.74 1,804.91 465.92
ต้นทุนรวม 197.49 446.85 665.61 878.85 999.08 912.09 959.82 254.29
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 57.7 110.97 164.56 189.52 298.74 231.22 386.67 76.56
กำไรสุทธิสำหรับปี 133.4 164.09 187.67 227.68 252.81 312.47 173.58 50.62
ข้อมูลต่อหุ้น                
มูลค่าหุ้นทีชำระแล้ว (ล้านบาท) 200 200 270 270 270 303.75 303.75 303.75
หักลูกหนี้ค่าหุ้น - - 0 - - - - -
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 2 400 540 540 540 607.5 607.50 607.5
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ            
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 15.04 11.98 7.76 7.13% 6.97% 6.43% 2.64% 1,82%
อัตราผลผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 46.35 35.18 15.8 11.73% 11.84% 12.95% 6.55% 4.70%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 56.7 46.91 42.31 37.41% 41.05% 44.90% 44.58% 44.95%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 29.18 19.39 16.24 16.00% 14.78% 18.36% 9.62% 10.86%
อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.72 2.09 0.72 0.58 0.81 1.19 1.73 1.93