โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ“ดีเลิศ (5 ดาว)” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ“ดีเลิศ (5 ดาว)” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ“ดีมาก (4 ดาว)” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย ภายใต้สนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย