การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัทฯ ได้รับการประเมินผล 100 คะแนนเต็ม อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ในโครงการ ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งดำเนินการโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัทฯ ได้รับการประเมินผล 100 คะแนนเต็ม อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งดำเนินการโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัทฯ ได้รับการประเมินผล 100 คะแนนเต็ม อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งดำเนินการโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัทฯ ได้รับการประเมินผล 100 คะแนนเต็ม อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ในโครงการ ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งดำเนินการโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย