วันที่ หัวข้อ สถานที่
27 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 16.15 น.
IR พบนักลงทุนทั่วไป VDO Conference
20 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 hrs.
IR การประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 Zoom Meeting
19 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 น.
IR การประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 Zoom Meeting
16 พฤศจิกายน 2563
IR นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563
10 ตุลาคม 2563 - 16 พฤศจิกายน 2563
IR ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
28 สิงหาคม 2563
เวลา : 16.15 น.
IR พบนักลงทุนทั่วไป VDO Conference
21 สิงหาคม 2563
เวลา : 14.00 น.
IR การประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563 Zoom Meeting
17 สิงหาคม 2563
IR นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563
14 กรกฎาคม 2563 - 17 กรกฎาคม 2563
IR ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
29 พฤษภาคม 2563
เวลา : 16.15 น.
IR พบนักลงทุนทั่วไป VDO Conference
22 พฤษภาคม 2563
เวลา : 14.00 น.
IR การประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 Zoom Meeting
14 พฤษภาคม 2563
IR นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563
13 เมษายน 2563 - 14 พฤษภาคม 2563
IR ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
17 เมษายน 2563
เวลา : 14.30 น.
IR การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 สำนักงานใหญ่ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา
13 มีนาคม 2563
เวลา : 16.30 น.
IR พบนักลงทุนทั่วไป

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ประเทศไทย

11 มีนาคม 2563
เวลา : 14.00 น.
IR การประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562 Google Hangouts
02 มีนาคม 2563
IR นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
29 มกราคม 2563 - 03 มีนาคม 2563
IR ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้