วันที่ หัวข้อ สถานที่
26 พฤศจิกายน 2564
เวลา : 16.15 น.
IR พบนักลงทุนทั่วไป VDO Conference
19 พฤศจิกายน 2564
เวลา : 14.00 น.
IR การประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564 Zoom Meeting
11 พฤศจิกายน 2564
IR นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564
11 ตุลาคม 2564 - 11 พฤศจิกายน 2564
IR ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
27 สิงหาคม 2564
เวลา : 16.15 น.
IR พบนักลงทุนทั่วไป VDO Conference
16 สิงหาคม 2564
เวลา : 14.00 น.
IR การประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564 Zoom Meeting
10 สิงหาคม 2564
IR นำส่งงบการเงินและรายการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564
10 กรกฎาคม 2564 - 10 สิงหาคม 2564
IR ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
28 พฤษภาคม 2564
เวลา : 16.15 น.
IR พบนักลงทุนทั่วไป VDO Conference
21 พฤษภาคม 2564
เวลา : 14.00 น.
IR การประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 Zoom Meeting
17 พฤษภาคม 2564
IR นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564
30 เมษายน 2564
เวลา : 14.30 น.
IR การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 การประชุมผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ (E-AGM)
13 เมษายน 2564 - 17 พฤษภาคม 2564
IR ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
12 มีนาคม 2564
เวลา : 16.15 น.
IR พบนักลงทุนทั่วไป VDO Conference
09 มีนาคม 2564
เวลา : 14.00 น.
IR การประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 Zoom Meeting
25 กุมภาพันธ์ 2564
IR นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
25 มกราคม 2564 - 25 กุมภาพันธ์ 2564
IR ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้