วันที่ หัวข้อ สถานที่
27 พฤษภาคม 2565
เวลา : 16.15 hrs.
IR พบนักลงทุนทั่วไป VDO Conference
20 พฤษภาคม 2565
เวลา : 14.00 hrs.
IR การประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 Zoom Meeting
17 พฤษภาคม 2565
IR นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565
29 เมษายน 2565
เวลา : 14.30 น.
IR การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การประชุมผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ (E-AGM)
12 เมษายน 2565 - 18 พฤษภาคม 2565
IR ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
14 มีนาคม 2565
เวลา : 14.30 น.
IR การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
11 มีนาคม 2565
เวลา : 16.15 น.
IR พบนักลงทุนทั่วไป VDO Conference
08 มีนาคม 2565
เวลา : 10.30 น.
IR การประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 Zoom Meeting
28 กุมภาพันธ์ 2565
IR นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564
28 มกราคม 2565
เวลา : 14.30 น.
IR การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
26 มกราคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
IR ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้