นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี จากงบเฉพาะกิจการ ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม คราวต่อไปโดยข้อมูลกำไรสุทธิและการจ่ายปันผลย้อนหลังมี ดังนี้

ปี 2558 2559 2560 2561 2562
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 2/ 0.22 0.27 0.31 0.37 0.42
มูลค่าเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) - - - 0.17 0.14
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) - - - - 0.0625
รวมมูลค่าเงินปันผลสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) - - - 0.17 0.2025
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ 3/ (ร้อยละ) 0.00 0.00 0.00 41.23 41.50

หมายเหตุ

1/ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
2/ กำไรสุทธิต่อหุ้นปี 2562 คำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจำนวนหุ้นเพื่อสะท้อนผลกระทบจากการออกหุ้นปันผลแล้ว และสำหรับกำไรสุทธิต่อหุ้นของปีก่อนได้ถูกคำนวณขึ้นใหม่ โดยเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอเผยแพร่ข้อมูล
3/ เป็นกำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณเพื่อจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ (กำไรสุทธิหลังหักภาษี ของงบเฉพาะกิจการ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหัก เงินสำรองต่างๆ)

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่ละบริษัทนั้น มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน รวมทั้งสภาพคล่องของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น