นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการ ไม่รวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผล ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจํากัดตามที่กําหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตความต้องการใช้เงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทฯโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว ต่อไปโดยข้อมูลกําไรสุทธิและการจ่ายปันผลย้อนหลังมี ดังนี้

ปี 2559 2560 2561 2562 2563 1/
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 2/ 0.27 0.31 0.37 0.42 0.51
มูลค่าเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) - - 0.17 0.14 0.207
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) - - - 0.0625 -
รวมมูลค่าเงินปันผลสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) - - 0.17 0.2025 0.207
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ 3/ (ร้อยละ) 0.00 0.00 41.23 41.50 40.01

หมายเหตุ

1/ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2/ กําไรสุทธิต่อหุ้นปี 2562 คํานวณโดยทารกําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจํานวนหุ้นเพื่อสะท้อนผลกระทบจากการออกหุ้นปันผลแล้ว และสําหรับกําไรสุทธิต่อหุ้นของปีก่อนได้ถูกคํานวณขึ้นใหม่ โดยเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอเผยแพร่ข้อมูล
3/ เป็นกําไรสุทธิที่ใช้ในการคํานวณเพื่อจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (กําไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะกิจการแต่ไม่รวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสํารองต่างๆ)

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สําหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่ละบริษัทนั้นมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีอย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปัน ผลจากกําไรสุทธิประจําปีหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพ ธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน รวมทั้งสภาพคล่องของ บริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น