นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี จากงบเฉพาะกิจการ ไม่รวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจํากัดตามที่กําหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยข้อมูลกําไรสุทธิและการจ่ายปันผลย้อนหลังมีดังน

ปี 2560 2561 2562 2563 2564 1/
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 2/ 0.31 0.37 0.42 0.51 0.30
มูลค่าเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) - 0.17 0.14 0.207 -
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) - - 0.0625 - -
รวมมูลค่าเงินปันผลสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) - 0.17 0.2025 0.207 -
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ 3/ (ร้อยละ) 0.00 41.23 41.50 40.01 0.00

หมายเหตุ

1/ นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564
2/ กําไรสุทธิต่อหุ้นปี 2562 คํานวณโดยหารกําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจํานวนหุ้นเพื่อสะท้อนผลกระทบจากการออกหุ้นปันผลแล้ว และสําหรับกําไรสุทธิต่อหุ้นของปีก่อนได้ถูกคํานวณขึ้นใหม่ โดยเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอเผยแพร่ข้อมูล
3/ เป็นกําไรสุทธิที่ใช้ในการคํานวณเพื่อจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท(กําไรสุทธิหลังหักภาษี ของงบเฉพาะกิจการแต่ไม่รวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสํารองต่างๆ)

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สําหรับบริษัทย่อยของบริษัทแต่ละบริษัทนั้น มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิประจําปีหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจเช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน รวมทั้งสภาพคล่องของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น