นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (“บริษัทฯ“) มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ“) โดยตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการรับผิดชอบต่อหน้าที่และการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น นอกจากบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กําหนดเป็นหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ ยังได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยรายละเอียดของนโยบายสามารถดาว์นโหลดได้จากไฟล์ด้านล่างนี้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance)

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ดาวโหลด PDF