บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาน) ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ประจำไตรมาส 1/2564 ให้การรับรองเป็น “สมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย” ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ประกาศเจตนารมณ์ และการรับรอง CAC
ประกาศเจตนารมณ์หนังสือรับรอง CAC
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
Download
แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
Download
การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
Download
แนวทางปฏิบัติกับคู่ค้าด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
Download