วันที่ หัวข้อข่าว
02 มกราคม 2563
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
24 ธันวาคม 2562
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JKN-W1 (F53-5)
18 ธันวาคม 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13 ธันวาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 (เพิ่มเติมข้อมูล)
03 ธันวาคม 2562
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทและการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม
21 พฤศจิกายน 2562
กำหนดการใช้สิทธิของ JKN-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 3)
21 พฤศจิกายน 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (เปลี่ยนห้องประชุม)
15 พฤศจิกายน 2562
การเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
15 พฤศจิกายน 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
15 พฤศจิกายน 2562
แจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเกลี่ยวงเงิน
15 พฤศจิกายน 2562
สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
15 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
15 พฤศจิกายน 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
15 พฤศจิกายน 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
14 พฤศจิกายน 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562