วันที่ หัวข้อข่าว
26 มีนาคม 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ และมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19
26 มีนาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เรื่องการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันจ่ายปันผล และการเลื่อนวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
26 มีนาคม 2563
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ JKN-W1
24 มีนาคม 2563
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ JKN-W1
20 มีนาคม 2563
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทฯ ในต่างประเทศ การเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อยของบริษัทฯ และการแก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
13 มีนาคม 2563
การปรับสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568
13 มีนาคม 2563
การปรับสิทธิของ JKN-W1
02 มีนาคม 2563
การแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง
02 มีนาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
02 มีนาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
02 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
02 มีนาคม 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
17 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
27 มกราคม 2563
แจ้งวันที่การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์
27 มกราคม 2563
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562