บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107559000303
ชื่อย่อหลักทรัพย์ JKN
ประเภทธุรกิจ
  • ให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ให้ผู้ประกอบธุรกิจสื่อ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สื่อโทรทัศน์ทุกระบบ สื่อออนไลน์ (Video On Demand หรือ VOD) และผู้ประกอบการธุรกิจ โฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Home Entertainment) เป็นต้น
  • ให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางสถานีโทรทัศน์ทั้งผ่านดาวเทียมและระบบดิจิตอล
  • จำหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา หมู่ที่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ 66 3431 0569
เว็บไซต์ (URL) www.jknglobal.com
ทุนจดทะเบียน 399,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาทถ้วน)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)