คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2563