วันที่ หัวข้อ สถานที่
22 เมษายน 2563
เวลา : 14.30 น.
IR การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว
13 มีนาคม 2563
เวลา : 16.30 น.
IR พบนักลงทุนทั่วไป

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ประเทศไทย

11 มีนาคม 2563
เวลา : 14.00 น.
IR การประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562 Google Hangouts
02 มีนาคม 2563
IR นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
29 มกราคม 2563 - 03 มีนาคม 2563
IR ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้